Άδεια έλξεως

άδεια έλξης

Δικαιολογητικά για άδεια έλξης

Άδεια έλξεως

ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗΣ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ( ΑΔΕΙΑ ΕΛΞΕΩΣ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟΥ ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ 29820/83 και 32350/83 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.

Δικαιολογητικά :

  • Αίτηση με αποτύπωμα πλαισίου
  • Τίτλος κυριότητας τροχόσπιτου ( τιμολόγιο αγοράς ή ιδιωτικό συμφωνητικό θεωρημένο από την εφορία αν αγοράστηκε από ιδιώτη )
  • Βεβαίωση ικανότητας έλξεως αυτοκινήτου από την αντιπροσωπεία
  • Ένα πιστοποιητικό τελωνείου
  • Θεωρημένη ξένη άδεια κυκλοφορίας ( από το τελωνείο )
  • Ζυγολόγιο αυτοκινήτου
  • Ζυγολόγιο τροχόσπιτου
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με αποτύπωμα πλαισίου, με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του τροχόσπιτου και ότι πληροί τους όρους ασφαλείας του Κ.Ο.Κ.
  • Άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου
  • Παράβολο ( θα το βρείτε στο υπουργείο συγκοινωνιών )